Es modifica l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Data: 
dijous, 6 abril, 2017 - 09:15
El passat 30 de març del2017 es va publicar al DOGC, i ja ha entrat en vigor, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotóxicos, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni que, entre altres mesures, incorpora canvis en els tipus impositius en la Llei d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 
Pel que fa a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, s'han produït els següents canvis:
 
  • Modalitat transmissions patrimonials oneroses
a) La transmissió d'immobles i la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus mitjà que resulta d'aplicar la següent tarifa establerta en funció del valor real de l'immoble:
 
 
 

Valor total de l'inmoble des de (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta valor fins a (euros)

Tipus aplicable (%)

0,00

0,00

1.000.000,00

10

1.000.000,00

100.000,00

 En endavant

11

 
 
 
b) La transmissió d'habitatges de protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre les mateixes, excepte els drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%. (Abans 5%)
c) La transmissió de béns mobles, així com la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre aquests, excepte els drets reals de garantia, tributa al tipus del 5%. (Abans 4%)
 
 
  • Modalitat Actes Jurídics Documentats
En els supòsits que s'hagi renunciat a l'exempció de l'IVA, d'acord amb el que disposa l'article 20.2 de la Llei de l'Estat 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, tributaran al tipus impositiu del 2, 5% (Abans 1,8%)

 

 
b) La transmissió d'habitatges de protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre les mateixes, excepte els drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%. (Abans 5%)
c) La transmissió de béns mobles, així com la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre aquests, excepte els drets reals de garantia, tributa al tipus del 5%. (Abans 4%)
 
 
 
Modalitat Actes Jurídics Documentats
En els supòsits que s'hagi renunciat a l'exempció de l'IVA, d'acord amb el que disposa l'article 20.2 de la Llei de l'Estat 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, tributaran al tipus impositiu del 2, 5% (Abans 1,8%)