L’1 d’octubre, inici del període d'autoliquidació i ingrés de l'impost sobre estades en establiments turístics

Data: 
diumenge, 1 octubre, 2017 - 14:00

El 22 de setembre de 2017 va entrar en vigor el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), aprovat pel Decret 141/2017, de 19 de setembre (DOGC núm. 7459, de 21.09.2017).

El Reglament de l’IEET complementa la regulació legal de l'impost, establerta per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i en determina aspectes procedimentals específics, amb l’objectiu d'aconseguir una gestió més eficient del tribut; simplificar les obligacions d'informació i reduir les càrregues administratives, i incrementar la seguretat jurídica per a tots els agents intervinents. En aquest sentit, el Reglament: a) estableix dos períodes de liquidació semestral propers al concepte de temporada turística d'estiu i d'hivern (d'abril a setembre i d'octubre a març), i fixa els terminis d'autoliquidació i ingrés de l’1 al 20 d'octubre i de l’1 al 20 d'abril de cada any; b) regula les autoliquidacions agregades (model 920), que permeten fer la presentació i el pagament en una única autoliquidació —i, per tant, en un únic tràmit i un únic pagament— de tants establiments (inclosos els creuers turístics) i subjectes passius com es vulgui, i c) regula una nova figura d'obligat tributari introduïda per la Llei 5/2017 —l’assistent en la recaptació— en relació amb aspectes relatius a la resolució d'habilitació, al conveni i a les auditories de les plataformes tecnològiques.

Així mateix, us volem recordar que avui s’inicia el període de presentació i ingrés de l’IEET, i que heu de tenir en compte altres novetats que n’afectaran la tramitació ja establertes per la Llei 5/2017, de 28 de març:

1. Ara, la presentació de l’autoliquidació s’ha de fer sempre, obligatòriament i de forma telemàtica (és a dir, no és suficient amb fer el pagament).

2. L’autoliquidació incorpora una nova casella per deduir, si és el cas, l’import de les quantitats que els assistents en la recaptació ja han ingressat o ingressaran.

3. Hi ha noves exempcions: a) per estades que es facin per causes de força major, determinades per reglament, i b) per les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les persones que l’acompanyin.

4. Noves tarifes: s’han actualitzat els imports de les tarifes generals i s’ha creat una tarifa especial (aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes). Podeu consultar-les aquí.

D’acord amb aquestes novetats, a la seu electrònica de l’ATC s’estan implementant també un seguit de canvis en les eines de tramitació telemàtica. Així, la presentació telemàtica —obligatòria en tots els casos— es podrà fer amb dues eines diferents: mitjançant un formulari web o a través d’un nou programa d’ajuda.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquestes noves eines i la seva utilització a la seu electrònica. Els aspectes de tramitació i les guies relacionades són a “Declarar estades en establiments turístics”. El formulari d’autoliquidació del model 950, el programa d’ajuda (models 950, 940 i 920) i les guies detallades de tramitació estaran disponibles a la seu electrònica des d'avui.