Nou conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària

Data: 
dijous, 16 febrer, 2017 - 10:45
En data 2 de gener de 2017 es va publicar el VI Conveni Col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària (Cod.99014585012004), la vigència del qual és fins al 31 de desembre de 2018. No obstant això, el conveni quedarà automàticament prorrogat per períodes anuals, si no és denunciat per escrit durant els dos mesos anteriors a la data de la seva finalització. En el cas de no efectuar denúncia en el temps i forma previstos, els conceptes salarials s'incrementaran d'acord amb l'IPC estatal per a l'exercici que es prorrogui el conveni sense acord. Un cop conclosa la durada pactada, si no es negocia un altre conveni nou, es mantindrà en vigor el contingut normatiu d'aquest conveni (clàusula d'ultra activitat).
 
El present conveni inclou les taules salarials de 2016 (veure Annex I, pág.243 i 244).
 
Pel que fa als increments salarials, hi ha una clàusula de revisió salarial automàtica que disposa que l'escala salarial anual per als períodes compresos entre l'1 de gener de 2017 i cadascun dels anys de vigència serà el resultat d'incrementar un 0,8% respecte a les taules de l'any anterior. En el cas que la taxa de variació anual de l'IPC general espanyol durant l'any de referència sigui superior a aquest percentatge, s'aplicarà com a increment el mateix IPC.
 
Hi ha una clàusula de revisió indirecta, per la qual es preveu que la comissió paritària d'aquest conveni es reunirà al febrer 2017, 2018 i 2019 per actualitzar els salaris, per la qual cosa estem a l'espera que es publiquin les taules definitives per a aquest exercici. No obstant això, les empreses del sector estarien obligades a aplicar provisionalment l'increment automàtic de la revisió (en aquest cas l'IPC de l'1,6%) fins a disposar de les taules definitives.