Nova Llei d'autònoms

Data: 
dijous, 30 novembre, 2017 - 12:00
El passat 24 d'octubre es va aprovar la tan esperada Llei d'Autònoms que estableix una sèrie de novetats laborals i fiscals que entraran en vigor de manera gradual. A continuació, us detallem les novetats més significatives ordenades per data d'entrada en vigor.
 

A PARTIR DEL 26 D'OCTUBRE DE 2017

 • Base mínima de cotització per als autònoms amb 10 o més treballadors contractats i per als autònoms societaris.
Serà la que es fixi en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.
 • Devolució automàtica de cotitzacions per raó de pluriactivitat.
La TGSS procedirà d'ofici a la devolució automàtica, abans de l'1 de maig de l'exercici següent, el 50% de l'excés de les cotitzacions per contingències comunes que superin la quantia que a aquest efecte estableixi per a cada exercici la Llei de pressupostos generals de l'Estat.
 • Bonificació a la contractació indefinida del cònjuge o familiars fins al segon grau.
El treballador autònom que contracti amb contracte indefinit al seu cònjuge o un familiar fins a segon grau es beneficiarà d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant els 12 primers mesos si compleix amb els requisits establerts.
 • Equiparació de la parella de fet al cònjuge de l'autònom.
Sempre que hi hagi certificat d'empadronament igual o superior a cinc anys o inscripció en registre habilitat per a això, s'assimila a efectes de la bonificació per la contractació indefinida del cònjuge a la parella de fet.
 • Ampliació de 7 a 12 anys de l'edat del menor que dóna lloc a les bonificacions a la contractació de personal en el supòsit de cura del menor a càrrec del treballador autònom.
 • Bonificació del 100% de la quota d'autònoms en els supòsits de maternitat, paternitat, adopció i situacions anàlogues.
El permís haurà de tenir una durada d'un mínim d'un mes i no caldrà que el treballador autònom sigui substituït mitjançant contractes d'interinitat bonificats.
La bonificació del 100% serà la resultant d'aplicar el tipus obligatori corresponent a la base mitjana que tingués l'autònom en els 12 mesos anteriors a la data del fet.
 • Bonificació per a la treballadora autònoma que es reincorpori a la feina en què va cessar per maternitat, adopció o situació anàloga, en els dos anys mesos següents al cessament.
En el cas que s'opti per la base mínima de cotització la quota per contingències comunes serà de 50 € durant els primers 12 mesos i en el cas que opti per una altra base de cotització superior la bonificació serà d'un 80% sobre la quota per contingències comunes aplicada sobre la base mínima de cotització.
 • Equiparació de l'accident in itinere, aquell que es produeix en anar o tornar del lloc habitual de la prestació de l'activitat, a l'accident de treball.
 
A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2018
 
 • Cotització pels dies de prestació efectiva d'activitat i no pel mes sencer.
Màxim en tres altes i baixes, cursades en termini, en cada any natural es cotitza per dies i no per mesos sencers.
La resta d'altes i baixes que es donin en l'any natural es cotitzaran per mesos sencers.
 • Els terminis per donar d'alta i de baixa en TGSS al treballador seran els mateixos que en el règim general: les altes seran prèvies i les baixes es cursaran en els tres dies naturals següents a la data.
 • S'introdueix com a infracció greu l'alta o baixa d'autònom fora de termini.
 • Possibilitat de canviar de base de cotització fins a quatre vegades l'any.
La base de cotització a triar haurà de ser entre la mínima i la màxima que s'estableixi per a cada col·lectiu i el canvi es farà efectiu:
a) L'1 d'abril, si es demana entre l'1 de gener i el 31 de març.
b) L'1 de juliol, si es sol·licita entre l'1 d'abril i el 30 de juny.
c) L'1 d'octubre, si es sol·licita entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.
d) L'1 de gener de l'any següent, si es sol·licita entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre.
 • Possibilitat de sol·licitar, durant tot l'any i amb efectes d'1 de gener de l'any següent, l'increment automàtic de les bases de cotització en el mateix percentatge que augmentin les bases màximes de cotització de l'autònom.
 • Millora en els requisits per beneficiar-se de la tarifa plana i ampliació de la mateixa.
 • No haver estat d'alta en autònoms en els dos anys anteriors. En el cas que anteriorment hagin gaudit d'aquest benefici seran tres anys.
 • Durada de l'incentiu 24 mesos, els 12 primers mesos 50 euros, els següents 6 mesos reducció del 50% de la quota i els posteriors 6 mesos reducció / bonificació del 30%
 • Despeses deduïbles en l'IRPF
S'inclouen entre les despeses per determinar el rendiment net en l'IRPF en estimació directa, a més de les primes d'assegurança que ja venien deduint:
 1. Els subministraments de l'habitatge habitual afectada parcialment a l'activitat econòmica, com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el 30% de la part proporcional als metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat.
 2. Les despeses de manutenció de menjar i allotjament causats al realitzar l'activitat que s'abonin per qualsevol mitjà electrònic de pagament, en les mateixes quanties que per als treballadors per compte aliè.

A PARTIR DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2018

 • Prestació de maternitat i paternitat equivalent al 100% de la base reguladora diària, calculada sobre les bases reguladores dels 6 mesos anteriors al fet causant.