Activitats del AIC

01-06-2017

Avui, 1 de juny de 2017, entra en vigor l’Ordre de tramitació telemàtica que estableix l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les autoliquidacions següents: a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620); b) impost sobre succe

28-05-2017
El passat dia 11 de maig de 2017 el Ple del Tribunal Constitucional va dictar sentència en relació a una qüestió d'inconstitucionalitat promoguda pel Jutjat Contenciós-Administratiu n.
30-04-2017
Durant el mes d'abril es va publicar la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017, en relació a l'obligació empresarial de registrar diàriament la jornada dels treballadors.
 
En resum, la sentència ratifica l'obligatorietat del registre d'hores per als contractes
06-04-2017
El passat 30 de març del2017 es va publicar al DOGC, i ja ha entrat en vigor, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, s
13-03-2017
En data 9 de març de 2017 s'han publicat al BOE les taules salarials definitives per a 2016 i les provisionals per al 2017 del Conveni Col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària.